Jule groeit, net als veel andere kinderen in Nederland, op in een zogeheten meeroudergezin. Maar juridisch is dat allemaal nog niet goed geregeld. Zo kent Jule wettelijk maar twee juridische ouders met gezag. Naast dat het natuurlijk heel oneerlijk voelt en helemaal niet past bij onze intenties, brengt dat ook allerlei praktische problemen met zich mee. Gelukkig adviseerde de Staatscommissie Herijking Ouderschap in 2016 dat er een wet voor moest komen. In 2017 beloofden acht politieke partijen in COC’s Regenboogakkoord om het te regelen. Helaas kwam Minister Dekker in 2019 met wetsvoorstel voor slechts een slap aftreksel: deelgezag. Nu vroeg de minister burgers en organisaties om een reactie op zijn wetsvoorstel. Dus ik (Oskar) klom in de pen.

Ministerie Justitie en Veiligheid
Aan de minister voor Rechtsbescherming, de heer drs. S. Dekker
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Rotterdam, 23 mei 2020

Geachte heer Dekker,

Betreft: verzoekschrift volwaardige regeling voor meerouderschap en meeroudergezag

In mei 2019 werd ik vader van mijn dochter Jule. Ze is mijn eerste kind. Ik weet niet of u het ouderschap ambieert, maar ik gun u het gevoel van geluk dat het vaderschap mij brengt. Als vader voel je de natuurlijke drang om je kind te beschermen tegen wat mis kan gaan en haar ongelukkig kan maken. Zo voel ik dat ik mijn rechtpositie binnen het meerouderschap moet verdedigen om Jule’s belangen in de toekomst te kunnen (blijven) beschermen. Zij heeft niet minder recht op bescherming dan andere kinderen omdat ze uit een ander gezinsverband komt. Als liberale minister voor Rechtsbescherming moet u dat met mij eens zijn. Ik vraag daarom uw aandacht voor mijn verzoek naar aanleiding van de door u ingediende concept-wet voor deelgezag.

Jule groeit op in een meerouderschapsverband. Zij heeft twee moeders en twee vaders. Het ouderlijk gezag rust bij haar biologische verwekkers. Mijn vriend met wie ik 23 jaar samen ben, is de biologische verwekker van Jule. In juridisch opzicht besta ik als vader niet. Die juridische werkelijkheid zegt echter niets over hoe een kind ouderschap ervaart. Als je het aan Jule vraagt, heeft zij 4 ouders op wie zij onvoorwaardelijk vertrouwd. Dat is een vertrouwen dat je als ouder nooit wilt schenden. Een kind is anders voor de rest van zijn leven beschadigd. Wij houden van elkaar, vieren het leven, hebben een fijn huis en zorgen voor onze omgeving. We leren Jule dat het belangrijk is om zorgzaam te zijn, niet te discrimineren, om een open vizier te hebben, om haar talenten te gebruiken en haar best te doen.

Het doet mij pijn dat de waarden die ik mijn dochter wil leren, niet terug te vinden zijn in uw huidige concept-wet voorstel voor deelgezag. Het door u ingediende voorstel is vlees noch vis en beantwoordt in geen enkel opzicht aan de maatschappelijke behoefte aan een volwaardige regeling voor meerouderschap en meeroudergezag. In 2016 adviseerde de Staatscommissie Herijking Ouderschap na jaren onderzoek unaniem dat er een volwaardige regeling moest komen omdat dit in het belang van het kind is. De vorige regering beloofde daarom dat die regeling er zou komen. Acht politieke partijen beloofden in COC’s Regenboogakkoord om daarvoor te zorgen.

Maar wat doet u? U passeert het advies zonder deugdelijke motivering en komt met een niet volwaardige regeling die mij juridisch gezien enkel verder doet afstaan van mijn dochter, waardoor mijn dochter als haar biologische verwekkers straks onverhoopt overlijden, door de kinderbescherming wordt weggehaald bij de enige vader (en/of moeder) die zij nog over heeft. Zij is in dat geval voor levensbepalende beslissingen (medisch, financieel, school) overgeleverd aan wildvreemden. In uw voorstel krijg ik straks ‘adviesrecht’. Dat klinkt alsof ik een recht heb, maar het is slechts een cosmetische ingreep, want het is geen ‘beslisrecht’. Het is een wildvreemde die in uw voorstel uiteindelijk beslist over mijn dochter. Een ander (discriminerend) gevolg van uw huidige voorstel is dat mijn dochter straks meer erfbelasting moet betalen dan andere kinderen. Omdat ik in juridisch opzicht geen enkele band met haar heb, moet zij straks 40% erfbelasting betalen over mijn nalatenschap, terwijl voor andere kinderen een tarief geldt van 20%. Hoe moet ik haar later uitleggen dat dit rechtvaardig is? Waar zijn de gelijkheidsbeginsels die in Nederland zo hoog in het vaandel staan?

Vol ongeloof hoorde ik u zeggen dat u het breed gedragen advies van de Staatscommissie, dat is uitgebracht na jaren zorgvuldig onderzoek op de meest uiteenlopende aspecten, passeerde omdat, en ik gebruik uw eigen woorden, u vond ‘dat Nederland niet in alles voorop hoeft te lopen’? Ik ben van mening dat Nederland in het bijzonder voor wat betreft de rechtsbescherming van haar burgers moet streven naar een model dat de huidige tijd en een democratische rechtsstaat waardig is. Het andere argument dat ik u hoorde bezigen was uw angst voor juridische conflicten en daardoor overbelasting van de Rechtspraak. In dat verband wijs ik u op eerder onderzoek van de regering waaruit juist blijkt dat de verhoudingen tussen ouders in meeroudergezinnen in 89% van de gevallen goed tot zeer goed is. Als zich al conflicten voordoen, dan kan je die volgens mij beter goed regelen dan weg te kijken en niets te doen.

Verzoek
Op grond van bovenstaande verzoek ik u dringend om op korte termijn alsnog een volwaardige regeling voor meerouderschap en meeroudergezag in te dienen in lijn met de motie die de Tweede Kamer daarover aannam in december 2019 (33836, nr. 48).

Voor een tussenvorm zoals deelgezag zal ik nooit tekenen omdat ik daarmee voor altijd afstand doe van een volwaardig ouderschap.

In het vertrouwen dat u in gelijke mate op gaat komen voor de rechtsbescherming van alle familieleden in moderne gezinsvormen anno 2020 en gevolg wilt geven aan mijn verzoek, verblijf ik,

Hoogachtend,

Oskar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *